เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000 (SecureFold 3060i)


สามารถทำงานของท่านให้เสร็จเพียงในขั้นตอนเดียว โดยการทำงาน Online กับ Printer เพียงแค่ใส่กระดาษแล้วสั่งพิมพ์ จึงมั่นใจได้ว่าความลับจะไม่รั่วไหลอย่างแน่นอน

 

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000 (SecureFold 3060i)

 

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ความเร็วไม่เกิน 62 แผ่น/นาที สามารถรองรับปริมษณงานสูงสุดได้ถึง 50,000 แผ่นต่อเดือน ความเร็วในการทำงาน 3,720 แผ่นต่อชั่วโมง ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ทำก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลด้านในในขณะที่พับได้ 

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000 (SecureFold 3060i)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000 (SecureFold 3060i)
 

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000 (SecureFold 3060i)

ครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสาร ประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถม ยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รองรับงานสูงสุด 50,000 ฟอร์มต่อเดือน

คุณสมบัติของเครื่อง

 • ความเร็วสูงสุดในการพับและกดกระดาษ 3,720 แผ่น/ชั่วโมง (ข้ึนอยู่กับเคร่ืองพิมพ)์
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ท่ีความเร็วไม่เกิน 62 แผ่น/นาที
 • เป็นเคร่ืองพับผนึกซองอัตโนมัติโดยใช้กับแบบฟอร์มพับผนึกซองในตัวชนิดแผ่น
 • เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
 • สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกท่ีมีความหนา 60-120 แกรม/ตารางเมตร สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter
 • สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold, Double-Fold
 • มีเซ็นเซอร์วัดความหนาของกระดาษ ป้องกันกระดาษซ้อน (หากดึงกระดาษซ้อนจะขึ้นช่องby pass)
 • มีระบบ manual feeder
 • มีหน้าจอแสดงจานวนกระดาษที่พับ พร้อมท้ังตั้งค่าจานวนพับได้ล่วงหน้า หรือตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
 • มีรูปแบบการพับ และตาแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
 • ขนาดเครื่อง 580 x 400 x 380 มิลลิเมตร
 • น้าหนัก 42 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6438725-7