เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000 (SecureFold 3060i)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000 (SecureFold 3060i)

สามารถทำงานของท่านให้เสร็จเพียงในขั้นตอนเดียว โดยการทำงาน Online กับ Printer เพียงแค่ใส่กระดาษแล้วสั่งพิมพ์ จึงมั่นใจได้ว่าความลับจะไม่รั่วไหลอย่างแน่นอน

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ความเร็วไม่เกิน 62 แผ่น/นาที สามารถรองรับปริมษณงานสูงสุดได้ถึง 50,000 แผ่นต่อเดือน ความเร็วในการทำงาน 3,720 แผ่นต่อชั่วโมง ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ทำก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลด้านในในขณะที่พับได้

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสาร ประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถม ยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รองรับงานสูงสุด 50,000 ฟอร์มต่อเดือน

คุณสมบัติของเครื่อง

 • ความเร็วสูงสุดในการพับและกดกระดาษ 3,720 แผ่น/ชั่วโมง (ข้ึนอยู่กับเคร่ืองพิมพ)์
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ท่ีความเร็วไม่เกิน 62 แผ่น/นาที
 • เป็นเคร่ืองพับผนึกซองอัตโนมัติโดยใช้กับแบบฟอร์มพับผนึกซองในตัวชนิดแผ่น
 • เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
 • สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกท่ีมีความหนา 60-120 แกรม/ตารางเมตร สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter
 • สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold, Double-Fold
 • มีเซ็นเซอร์วัดความหนาของกระดาษ ป้องกันกระดาษซ้อน (หากดึงกระดาษซ้อนจะขึ้นช่องby pass)
 • มีระบบ manual feeder
 • มีหน้าจอแสดงจานวนกระดาษที่พับ พร้อมท้ังตั้งค่าจานวนพับได้ล่วงหน้า หรือตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
 • มีรูปแบบการพับ และตาแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
 • ขนาดเครื่อง 580 x 400 x 380 มิลลิเมตร
 • น้าหนัก 42 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec MF 4000 (SecureFold 3060i)