Impress-automate

Impress-automate

ซอฟแวร์จัดทำและส่งจดหมายอัตโนมัติ Quadient Impress Automate ซอฟแวร์ที่ช่วยให้การติดต่อทางธุรกิจมีความคล่องตัว เพื่อตอบสนองและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน และเพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต